Skip to content
Cover ยกระดับ e document

IAL และ AAL คืออะไร? รู้จักความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนบนโลกออนไลน์ 

IAL และ AAL คืออะไร? รู้จักความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนบนโลกออนไลน์  ปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเหตุอาชญากรรมไซเบอร์เกี่ยวกับการหลอกลวงให้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทำธุรกรรมหรือการโอนเงินรวมกว่า… Read More »IAL และ AAL คืออะไร? รู้จักความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนบนโลกออนไลน์ 

Cover ยกระดับ e document

ยกระดับ E-Document ให้รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้พรมแดน ด้วย E-Signature

การเติบโตและการถือกำเนิดใหม่ของเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแง่มุมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตของเรา ทั้งการทำธุรกรรม การสื่อสาร การทำงาน ที่เน้นใช้ระบบออนไลน์กันมากขึ้น และแน่นอนว่า วิธีการจัดการกับเอกสารต่าง… Read More »ยกระดับ E-Document ให้รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้พรมแดน ด้วย E-Signature

E-Signature เซ็นยังไงให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

E-Signature เซ็นยังไงให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

E-Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร  รู้หรือไม่ ว่าการใช้ E-Signature ในประเทศไทย มีกฎหมาย… Read More »E-Signature เซ็นยังไงให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

E-Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร

E-Signature VS Digital Signature ต่างกันอย่างไร 

E-Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร  ในปัจจุบันที่การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นที่แพร่หลาย รวมถึงมีหลายองค์กรในประเทศไทย ที่ได้เปลี่ยนวิธีการลงนามในหนังสือสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ จากวิธีดั้งเดิมที่เป็นการลงนามในเอกสารทางกายภาพมาสู่การลงนามแบบดิจิทัล… Read More »E-Signature VS Digital Signature ต่างกันอย่างไร