Skip to content

E-Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร 

ในปัจจุบันที่การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นที่แพร่หลาย รวมถึงมีหลายองค์กรในประเทศไทย ที่ได้เปลี่ยนวิธีการลงนามในหนังสือสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ จากวิธีดั้งเดิมที่เป็นการลงนามในเอกสารทางกายภาพมาสู่การลงนามแบบดิจิทัล ทำให้หลายคนอาจจะเคยได้เห็นหรือได้ยินคำว่า E-Signature และ Digital Signature ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว แต่ด้วยความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน ทำให้อาจจะยังแยกความแตกต่างระหว่าง 2 คำนี้ไม่ออก จึงเกิดเป็นความสับสนว่า E-Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร แล้วถึงเวลาที่ต้องเลือกใช้ จะต้องเลือกอย่างไร ให้สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะต้องใช้งาน 8Docu มีคำตอบให้ทุก ๆ คนได้เข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้! 

E-Signature ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดค้นโดย Whitfield Diffie และ Martin Hellman หลังจากนั้นจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการค้าแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2543 เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงลายเซ็น ในการทำการค้าและการยอมรับมาตรการ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ E-Signature มีผลทางกฎหมายนับตั้งแต่นั้นมา 

พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ในประเทศไทย E-Signature จะเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยจะต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 อย่างคือ 

1.จะต้องรู้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ หรือเจ้าของ E-Signature นั้นเป็นใคร 

2.เจ้าของลายมือชื่อ หรือเจ้าของ E-Signature จะต้องระบุเจตนาอย่างชัดเจนในข้อความที่ลงนาม 

3.การใช้ E-Signature ดังกล่าว จะต้องใช้ผ่านวิธีการที่เชื่อถือได้ 

จากข้อมูลดังกล่าว จึงทำให้ E-Signature เหมาะสำหรับใช้ในการลงนามหรือเซ็นยอมรับในเอกสารทั่ว ๆ ไป ที่มีความเสี่ยงน้อย และต้องการความสะดวกรวดเร็วในการยืนยันตัวตน เช่น เอกสารแสดงเจตจำนง เอกสารทั่วไปในองค์กร หรือเอกสารยินยอมเนื้อหาในสัญญาที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว 

ตัวอย่างของ E-Signature เช่น 

• การพิมพ์ชื่อไว้ในส่วนท้ายของอีเมล 

• การสแกนภาพลายมือชื่อเพื่อส่งแนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

• การเขียนลายมือชื่อหรือสัญลักษณ์ลงบนหน้าจอและบันทึกไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• การคลิกปุ่มยอมรับข้อตกลง 

• การทำเครื่องหมายในช่องการแสดงการยอมรับ 

• การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล 

ส่วนคำว่า Digital Signature นั้น ก็หมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน แต่เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยมากกว่า และเชื่อถือได้มากกว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วไป เพราะ Digital Signature จะต้องมีการเข้ารหัส (Encrypt) หรือต้องมีใบอนุญาต (License) หรือใบรับรอง (Certification Authority) มายืนยันตัวตน และทุก ๆ ขั้นตอนในการทำ Digital Signature จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ ทำให้เป็นการยากที่จะปลอมแปลงหรือแก้ไขลายเซ็นและข้อมูลในเอกสารนั้น ๆ จากการใช้ Digital Signature 

ในประเทศไทย Digital Signature สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามผลในทางกฎหมาย คือ 

1. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ คือ Digital Signature ที่มีผลตามมาตรา 26 ซึ่งระบุว่า Digital Signature นั้นจะต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัส Public Key Infrastructure (PKI) หมายถึงมีการเข้ารหัส (Encrypt) ข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนของเจ้าของลายมือชื่อ และเอกสารเอาไว้ในการลงลายมือชื่อนั้น ๆ ตามมาตรฐานสากล 

2. Digital Signature ที่มีผลตามมาตรา 28 ซึ่งจะเหมือนกับมาตรา 26 ทุกประการ และเพิ่มเงื่อนไขที่ว่า จะต้องมีใบอนุญาต (License) หรือใบรับรอง (Certification Authority) จากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือกำกับมาในการลงลายมือชื่อนั้น ๆ ด้วย 

ด้วยความปลอดภัยที่สูงมากกว่า ทำให้ Digital Signature เหมาะที่จะใช้กับเอกสารสำคัญ เอกสารที่เป็นความลับของสถาบันหรือองค์กร หรือเอกสารที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสารนั่นเอง 

Digital Signature, ปลอดภัย, สะดวก ,ลดค่าใช้จ่าย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มีผลตามกฎหมาย

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง E-signature และ Digital Signature 

E-Signature

• ใช้สำหรับยืนยันความถูกต้อง หรือยอมรับเนื้อหาในเอกสาร 

• มีความปลอดภัยน้อยกว่า Digital Signature 

• อาจมีการเข้ารหัส หรือไม่มีก็ได้

• ไม่มีใบรับรองจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ 

• เหมาะสำหรับใช้ในเอกสารแสดงเจตจำนง เอกสารทั่วไปในองค์กร หรือเอกสารยินยอมเนื้อหาในสัญญาที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว 

Digital Signature

• ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยของเอกสาร 

• มีความปลอดภัยสูง และยากต่อการปลอมแปลง 

• ต้องมีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย 

• มีใบรับรองจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

• เหมาะที่จะใช้กับเอกสารสำคัญ เอกสารที่เป็นความลับของสถาบันหรือองค์กร หรือเอกสารที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นพิเศษ  

Home » E-Signature VS Digital Signature ต่างกันอย่างไร 

E-Signature VS Digital Signature ต่างกันอย่างไร 

E-Signature และ Digital Signature ต่างกันอย่างไร