Skip to content

Digitel Signature
E-Document

ระบบบริหารจัดการเอกสารไร้กระดาษ และระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รองรับ มาตรา 9 มาตรา 26 และ มาตรา 28 ที่มีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี บล็อกเซน เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าไม่มีใครสามารถ ลงลายมือชื่อแทนผู้ใช้ด้วยอุปกรณ์เข้ารหัส สำหรับลงลายมือชื่อผ่าน แอปพลิเคชันบน Play Store และ App Store

มาตรฐานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

Receive Mail
คุณจะได้รับอีเมล์
หรือ ลิงค์เพื่อเข้าระบบและทำตาม
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

Connect to Blockchain
ติดตั้งแอพ Trustysign เพื่อสร้างการ
เชื่อมต่อ Public key เข้าบล๊อกเชน
เพื่อจัดเก็บข้อมูล

E-KYC
ถ่ายรูปหน้าบัตรประชน
หรือหนังสือเดินทาง
เพื่อยืนยันตัวต้น

Upload Document
อัพโหลดเอกสาร
เลือกผู้รับเอกสารและจัดลำดับการเซ็นต์

Receive Mail
ตรวจสอบและเซ็นต์เอกสารผ่านเว็บ
ระบบผู้ใช้งานยืนยันด้วยระบบ
ลงลายมือชื่อ

Approved
ยืนยันการลงลายมือซื่อ
ผ่านบล๊อกเชนด้วยแอปมือถือ พร้อมออก
ใบรับรองที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย
Acrobat หรือผ่าน QR Code

Fully Customized E-Document ระบบรองรับประเภทเอกสารและข้อมูลเมต้าของเอกสารไม่จำกัด และรองรับภาษาไทย 100% เพื่อง่ายต่อการสืบค้นเอกสาร

Enterprise Account ระบบรองรับบัญชีผู้ใช้จาก Google , Azure AD และ OpenID Connect ขององค์กร

AAL Level 3 มีแอปพลิเคชั่นมือถือเป็นอปุกรณ์เข้าระหัสแบบหลายปัจจัย รองรับระบบความน่าเชื่อถือของการยืนยันตัวตนระดับ 3

Unlimited User ลดค่าใช้จ่ายในการสาร้างใบรับรองสำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 26

User Defined Workflow ระบบรองรับการกำหนดเส้นทางของเอกสารและเงื่อนไขการยกเลิกเอกสาร